ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας

logo_eap

R-2011-59
{Έκθεση αποτελεσμάτων πιλοτικής εφαρμογής νέων, αναδυόμενων και εξαιρετικά καινοτόμων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών προσεγγίσεων και ερευνητικών κατευθύνσεων}:

Πιλοτική Εφαρμογή και Αναφορά αξιοποίησης εικονικού περιβάλλοντος πολλών χρηστών στο πλαίσιο Εικονικών Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΕΟΣΣ) μιας Θεματικής Ενότητας του ΕΑΠ

Τελική αναφορά

 

Ερευνητές-Συγγραφείς