Επιμορφωτικό υλικό 2011

 Επιμορφωτικό Υλικό Γενικού Μέρους

 

Επιμορφωτικό υλικό ΚΣΕ

 Επιμορφωτικό Υλικό Γενικού Μέρους
 Επιμορφωτικό Υλικό ΠΕ03
  Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΕ02
   Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΕ03
   Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΕ04
   Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΕ60
  Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΕ70

 

 

Επιμορφωτικό υλικό 2007-8

Επιμορφωτικό Υλικό για Διαδραστικούς πίνακες

 Επιμορφωτικό Υλικό για Διαδραστικούς πίνακες

 

Επιμορφωτικό Υλικό Γενικού Μέρους

 Εισαγωγικά.
 1.1, 1.2, 1.3 - Ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης, ένταξή τους στα πλαίσια των στόχων για το 2010 και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
 1.4 - Ευρωπαϊκή και διεθνής Πολιτική σε θέματα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση – Ερευνητικά δεδομένα για την ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.
 1.5 - Μοντέλα εισαγωγής ΤΠΕ στην Εκπαίδευση – Ερευνητικά δεδομένα για την ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.
 2.1 - Από τις παραδοσιακές στις σύγχρονες απόψεις για τη μάθηση: Θεωρητικό πλαίσιο και μετεξέλιξη της εκπαιδευτικής πρακτικής.
 2.2 - Οι σύγχρονες θεωρήσεις για τη μάθηση. Εξέλιξη των αντιλήψεων για την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση.
 2.3 - Σύγχρονες προσεγγίσεις στη Διδακτική και τη Μεθοδολογία με τη διαμεσολάβηση των ΤΠΕ.
 2.4, 2.5 - Μέθοδοι και πρακτικές δημιουργίας και υποστήριξης κοινοτήτων μάθησης - Ανάπτυξη μαθησιακών περιβαλλόντων με τη συμβολή των ΤΠΕ.
 3.1 - Το Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών.
 3.2 - Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων.
 3.3 - Αξιοποίηση – Αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών.
 3.4 - Σχεδίαση μαθημάτων επιμόρφωσης και διδασκαλίας με τη χρήση του διαδικτύου (Θεωρητικές αρχές και διδακτική πρακτική).
 3.5 - Συστήματα διαχείρισης της μάθησης (CMS, LMS): γνωριμία, χρήση και αξιοποίηση, διδακτική αξιολόγηση.
 3.6 - Διδάσκοντας με τη βοήθεια επεξεργαστή κειμένου, λογισμικού υπολογιστικών φύλλων και λογισμικού παρουσιάσεων.
 3.7 - Πρότυπα μαθησιακών τεχνολογιών. Παρουσίαση και διδακτικά οφέλη.
 4.1 - Ιστορική εξέλιξη του Εκπαιδευτικού Λογισμικού σε σχέση με την εξέλιξη της Πληροφορικής και των Επιστημών της Αγωγής.
 4.2, 4.3 - Βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού - Κριτήρια αξιολόγησης του εκπαιδευτικού λογισμικού.
 4.4 - Παρουσίαση, εξερεύνηση και χρήση υφιστάμενου εκπαιδευτικού λογισμικού (Λογισμικό ΥΠΕΠΘ) - Δραστηριότητες.
 5.1–5.4 - Σχολικό εργαστήριο πληροφορικής: Γνωριμία, χρήση και διαχείριση. Στοιχεία από το Διαδίκτυο: διευθυνσιοδότηση, TCP / IP κ.ά. Ασφάλεια-Αντιβίοση-Δίκτυα-Αντιμετώπιση στοιχειωδών προβλημάτων.
 7.1-7.6 - Ιδιαιτερότητες και παιδαγωγικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων. Οι ΤΠΕ στην αυτοεπιμόρφωση ενηλίκων. Διαδικασίες αξιολόγησης ενηλίκων εκπαιδευομένων. Εννοιολογικά, συναισθηματικά και κοινωνικά προβλήματα.
 Συνοδευτικά Αρχεία


Επιμορφωτικό Υλικό Κλάδου ΠΕ02

 Επιμορφωτικό Υλικό ΠΕ02
 Επιμορφωτικό Υλικό ΠΕ02 (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)

 

 


Επιμορφωτικό Υλικό Κλάδου ΠΕ03

 Επιμορφωτικό Υλικό ΠΕ03
 Ψηφιακό Υλικό ΠΕ03
 Επιμορφωτικό Υλικό ΠΕ03 (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)


Επιμορφωτικό Υλικό Κλάδου ΠΕ04

 Επιμορφωτικό Υλικό ΠΕ04
 Διδακτικά Σενάρια ΠΕ04
 Βιβλιογραφία ΠΕ04
 Επιμορφωτικό Υλικό ΠΕ04 (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)


Επιμορφωτικό Υλικό Κλάδου ΠΕ60/70

 Επιμορφωτικό Υλικό ΠΕ60/70 (Α' Μέρος)
 Επιμορφωτικό Υλικό ΠΕ60/70 (Β' Μέρος)
 Συνοδευτικό Υλικό Σεναρίων ΠΕ60/70
 Επιμορφωτικό Υλικό ΠΕ60/70 (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)