Πρόγραμμα 2011

  Περιεχόμενο Επιμόρφωσης
 Σχέδιο Οδηγού Διαδικασιών
  Αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

 

Πρόγραμμα 2007-8

  Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
  Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών Β' Επιπέδου