Πιστοποίηση

Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε θερινού σχολείου και σεμιναρίου πιστοποιείται με βεβαίωση του Εργαστηρίου Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Επίσης, οδηγούν σε κατοχύρωση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS).