Δωρεάν σεμινάρια

Απευθύνονται σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων της α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε στελέχη της εκπαίδευσης.

Έχουν ως στόχο να εισάγουν τους επιμορφούμενους σε θέματα που άπτονται της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και της χρήσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία.