Υποβολές

Υποβολές μέσω διαδικτύου

Έχετε ήδη όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης για το περιοδικό Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση;
Συνδεθείτε

Χρειάζεστε ένα όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης;
Εγγραφείτε

Η εγγραφή και η σύνδεση είναι απαραίτητες για την υποβολή άρθρων διαδικτυακά και για τον έλεγχο της κατάστασης των τρεχουσών υποβολών.

 

Οδηγίες για τους συγγραφείς

 

Γενικά

Οι εργασίες που υποβάλλονται είναι πρωτότυπες. Η υποβολή μιας εργασίας ενέχει τη μορφή πιστοποίησης ότι δεν έχει δημοσιευθεί ή υποβληθεί για δημοσίευση η ίδια ή παραλλαγή της ή τμήμα της αλλού. Οι εργασίες δημοσιεύονται μετά από διαδικασία ανώνυμης κρίσης από δύο τουλάχιστον κριτές σύμφωνα με τη διεθνή επιστημονική δεοντολογία.

Οι εργασίες υποβάλλονται στον υπεύθυνο της αντίστοιχης θεματικής ενότητας ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου του περιοδικού http://earthlab.uoi.gr/thete.

Πριν την υποβολή της εργασίας, οι συγγραφείς είναι καλό να συμβουλεύονται το φύλλο κρίσης που χρησιμοποιούν οι κριτές για την αξιολόγηση της εργασίας.

Οι συγγραφείς πρέπει να υποβάλουν την εργασία τους σύμφωνα με το πρότυπο εργασιών.

 

Μορφή εργασιών

Οι εργασίες αποτελούνται από 4000 – 7000 λέξεις, αν και σε εξαιρετικές περιπτώσεις γίνονται αποδεκτές και μεγαλύτερες εργασίες.

Ενότητες

Η εργασία αποτελείται από μη αριθμημένες ενότητες με τους κατάλληλους τίτλους και υπότιτλους, σύμφωνα με το πρότυπο εργασιών. Σημειώσεις δεν είναι αποδεκτές.

Σχήματα και πίνακες

Τα σχήματα και οι πίνακες ενσωματώνονται στο σώμα του κειμένου με στοίχιση στο κέντρο.

Τα σχήματα αναφέρονται στο κείμενο, εμφανίζονται με αριθμητική σειρά και περιγράφονται από υπότιτλους.

Οι πίνακες αναφέρονται στο κείμενο, εμφανίζονται με αριθμητική σειρά και περιγράφονται από τίτλους. Περιέχουν μόνο οριζόντιες γραμμές οι οποίες ορίζουν την αρχή και το τέλος τους και διαχωρίζουν τα δεδομένα από τους τίτλους.

Αναφορές

Οι βιβλιογραφικές αναφορές ακολουθούν το τρέχον πρότυπο APA (American Psychological Association). Επισημαίνονται στο σώμα του κειμένου με το επώνυμο του/των συγγραφέα/ων και τη χρονολογία έκδοσης όπως (Winn, 2003) ή (Merrill & Reiser, 1994).

Άρθρα με περισσότερους από τρεις συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρονται ως (Mikropoulos et al., 2003) ή (Μπάκας κ.α., 2005).

Όταν για την ίδια ιδέα χρησιμοποιούνται περισσότερες της μιας αναφορές, αυτές θα πρέπει να εντάσσονται στην ίδια παρένθεση, χωρισμένες μεταξύ τους με άνω τελεία (Cox et al., 2000· Jimoyiannis & Komis, 2006a· 2006b· Γραβάνη, 2008).

Οι αναφορές διατάσσονται στο τέλος του άρθρου με αλφαβητική σειρά προτάσσοντας τις ξενόγλωσσες, όπως στο παρακάτω υπόδειγμα.

Οι συγγραφείς θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλες οι αναφορές εμπεριέχονται στο βασικό σώμα του κειμένου και αντίστροφα, ότι η λίστα των αναφορών είναι ολοκληρωμένη, με πλήρη στοιχεία συμπεριλαμβανομένων και των αριθμών των τόμων και των σελίδων.

Συντομεύσεις τίτλων δε χρησιμοποιούνται.

 

Παραδείγματα μορφοποίησης αναφορών σύμφωνα με το πρότυπο APA

Άρθρα σε περιοδικά

Jimoyiannis, A. & Komis, V. (2003). Investigating Greek students’ ideas about forces and motion. Research in Science Education, 33, 375–392.

Mikropoulos, T. A., Katsikis, A., Nikolou, E., & Tsakalis, P. (2003). Virtual environments in biology teaching. Journal of Biological Education, 37(4), 176-181.

ΜπάκαςΧ., ΜπέλλουΙ., & ΜικρόπουλοςΤΑ. (2005). Εννοιολογική αλλαγή στην Αστρονομία μέσω εικονικών περιβαλλόντων. Θέματα στην Εκπαίδευση, 6(1), 59-80.

Βιβλία

Halloun, I. A. (2006). Modeling Theory in Science Education. New York: Springer.

ΚατσίκηςΑ. (2004). Δια-Θεματική Γεωγραφία. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Κεφάλαια σε τόμους και πρακτικά συνεδρίων

Vrellis, I., Papachristos, N.M., Natsis, A., & Mikropoulos T.A. (2011). Presence in a collaborative science learning activity in Second Life. In A. Jimoyiannis (Ed.), Research on e-Learning and ICT in Education (pp. 239-249). NewYorkSpringer.

Τζιμογιάννης, Α. (2004). Οι Προσομοιώσεις στη Διδασκαλία της Φυσικής. Στο Ι. Βλαχάβας, Β. Δαγδιλέλης, Γ. Ευαγγελίδης, Γ. Παπαδόπουλος, Μ. Σατρατζέμη, & Δ. Ψύλλος (Επ.), Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Ελληνική Εκπαίδευση: απολογισμός και προοπτικές (σ. 240-254). ΘεσσαλονίκηΑΠΘ.

Αναφορές στο Διαδίκτυο

Mikropoulos, T. A. (2002). On the Pedagogy of Open and Distance Learning Systems. Retrieved June 30, 2007, from http://earthlab.uoi.gr/gr/03/Pubs05.php

 

Αποτελεί σταθερή εκδοτική πολιτική του περιοδικού ότι κανένας/καμία συγγραφέας δεν μπορεί να υποστεί θετική ή αρνητική διάκριση όσον αφορά στο φύλο, τη φυλή, τη θρησκεία ή την εθνικότητα. Τα άρθρα κρίνονται στη βάση της επιστημονικής επάρκειας και μόνο.

 

Λίστα Ελέγχου προετοιμασίας υποβολής

Ως μέρος της διαδικασίας υποβολής, είναι απαραίτητο οι συγγραφείς να ελέγχουν τη συμμόρφωση της υποβολής με όλα τις ακόλουθες απαιτήσεις, και οι υποβολές που δεν τηρούν τις οδηγίες αυτές μπορεί να επιστραφούν στους συγγραφείς.

  1. Η υποβολή δεν έχει δημοσιευτεί εκ των προτέρων, ούτε έχει υποβληθεί σε άλλο περιοδικό.
  2. Το αρχείο υποβολής είναι σε μορφή αρχείου εγγράφου Microsoft Word (doc).
  3. Το κείμενο έχει μονό διάκενο, χρησιμοποιεί γραμματοσειρά μεγέθους 11, χρησιμοποιεί όπου απαιτείται κείμενο σε πλάγια γραφή και όχι με υπογράμμιση (εκτός από τις διευθύνσεις URL) και όλες οι εικόνες, τα σχήματα και οι πίνακες τοποθετούνται εντός του κειμένου σε κατάλληλα σημεία, και όχι στο τέλος του.
  4. Το κείμενο τηρεί τις στυλιστικές και βιβλιογραφικές απαιτήσεις που ορίζονται στις Οδηγίες προς συγγραφείς, που βρίσκονται στο μενού "Σχετικά με το περιοδικό".
 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα ονόματα και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταχωρούνται στις ιστοσελίδες του περιοδικού θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους καθορισμένους σκοπούς του περιοδικού και δεν θα διατίθεται για κανένα άλλο σκοπό ή σε κανένα τρίτο μέρος.