Ειδικό Αφιέρωμα: «Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση»

Το Περιοδικό καλωσορίζει πρωτότυπες εργασίες που αφορούν έρευνες και μελέτες σχετικά με τις πολλαπλές πτυχές του πεδίου της Ηλεκτρονικής Μάθησης δεύτερης γενιάς (e‐learning 2.0) και, ειδικότερα, τους Ανοικτούς Ψηφιακούς Πόρους και τις Ανοικτές Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις. Ειδική έμφαση θα δοθεί στην εφαρμοσμένη έρευνα που αφορά καινοτόμους εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην ανώτατη εκπαίδευση και στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Ενδεικτικοί θεματικοί άξονες είναι οι εξής:
• Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι
• Αποθετήρια Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου
• Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα στην Εκπαίδευση
• Εργαλεία Ιστού 2.0 στην Εκπαίδευση
• Ηλεκτρονική Μάθηση και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών
• Ηλεκτρονική Μάθηση 2.0
• Μαθησιακά Αντικείμενα
• Μαζικά Ανοικτά Ηλεκτρονικά Μαθήματα
• Νέες προσεγγίσεις και σχεδιασμοί στην Ηλεκτρονική Μάθηση
• Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Παιγνίδια
• Κινητή Μάθηση
• Επείγουσα εξ Αποστάσεως Διδασκαλία
• Κοινότητες Μάθησης και Κοινωνική Δικτύωση

Εργασίες
Οι συγγραφείς καλούνται να επεξεργαστούν τις εργασίες τους σύμφωνα με τις γενικές και τις
ειδικές προδιαγραφές που ακολουθεί το Περιοδικό. Περισσότερες πληροφορίες για την
προετοιμασία και την υποβολή εργασιών υπάρχουν στον δικτυακό τόπο του Περιοδικού
http://earthlab.uoi.gr/thete.

Σημαντικές Ημερομηνίες
Ενημέρωση πρόθεσης συμμετοχής: 1 Απριλίου 2021
Αποστολή εργασιών: 30 Μαΐου 2021
Ενημέρωση αποδοχής: 10 Ιουλίου 2021
Έκδοση τεύχους: 31 Αυγούστου 2021

Επιμέλεια αφιερώματος
Θαρρενός Μπράτιτσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
bratitsis@uowm.gr