Αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών με στόχο τη μάθηση σε χώρους πολιτισμού: μία κριτική θεώρηση επιλεγμένων παραδειγμάτων

Νικολέτα Γιαννούτσου, Αλεξάνδρα Μπούνια, Μαρία Ρούσσου, Νικόλαος Αβούρης

Περίληψη


Το άρθρο αυτό επιχειρεί μια κριτική παρουσίαση της τρέχουσας χρήσης τεχνολογιών για την υποστήριξη της μάθησης σε μουσεία και χώρους πολιτισμού. Η εστίαση βρίσκεται σε εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί από φορείς εκτός μουσείων και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη σύγκριση των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής με προγενέστερη έρευνα που αφορά σε εκπαιδευτικές εφαρμογές που έχουν προκύψει από τα ίδια τα μουσεία. Η έρευνα στηρίχτηκε σε ανάλυση των εργασιών που παρουσιάστηκαν σε πρόσφατο συμπόσιο με θέμα δραστηριότητες μάθησης σε μουσεία με χρήση ΤΠΕ, και έχει αναπτυχθεί με αφετηρία άξονες που εξετάζουν πλευρές όπως η τεχνολογία και η εργαλειακή της χρήση, οι δραστηριότητες, ο χώρος και οι φορείς ανάπτυξης. Προκύπτει ότι η κύρια χρήση της τεχνολογίας παραμένει η μετάδοση πληροφορίας, αν και παρουσιάζονται προσπάθειες για σχεδιασμό που λαμβάνουν υπόψη τις δυνατότητες της τεχνολογίας, το περιεχόμενο του μουσείου και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ως πλαισίου μάθησης.

Λέξεις κλειδιά


Τεχνολογίες μάθησης, μη τυπική εκπαίδευση, μουσεία

Πλήρες Κείμενο:

PDF