Ικανότητα προ-υπηρεσιακών εκπαιδευτικών για ανάλυση απλών φυσικών συστημάτων αξιοποιώντας το νόμο διατήρησης της ενέργειας

Αγγέλα Χατζηγεωργίου,, Νίκος Παπαδούρης, Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου

Περίληψη


H παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη διερεύνηση του βαθμού στον οποίο οι προ-υπηρεσιακοί εκπαιδευτικοί εκτιμούν την ενέργεια ως ένα πλαίσιο ανάλυσης συστημάτων και στον εντοπισμό των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους να αναλύσουν ενεργειακά, απλά συστήματα. Για το σκοπό αυτό έχουν συλλεχθεί δεδομένα χρησιμοποιώντας τρία έργα αξιολόγησης ανοικτού τύπου τα οποία αφορούν στην εφαρμογή του νόμου διατήρησης της ενέργειας σε απλά συστήματα. Στην έρευνα συμμετείχαν 190 φοιτητές του Τμήματος Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό που διατυπώνεται στη βιβλιογραφία για ανεπαρκή κατανόηση των εκπαιδευτικών για την ενέργεια. Επίσης, καταδεικνύουν συγκεκριμένες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Στην εργασία συζητούνται οι συνέπειες που φαίνονται να απορρέουν σχετικά με την επιμόρφωση και προετοιμασία των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να οργανώνουν και να διαχειρίζονται επιτυχώς μαθησιακά περιβάλλοντα για τη διδακτική επεξεργασία της ενέργειας.

Πλήρες Κείμενο:

PDF