Μη γραμμικά δυναμικά συστήματα στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Δημήτρης Σταύρου

Περίληψη


Στην παρούσα εργασία γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση ερευνών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Διδακτική Αναδόμηση μη Γραμμικών Δυναμικών Συστημάτων». Στόχο των ερευνών αυτών αποτελεί η διερεύνηση της δυνατότητας να διδαχθούν βασικές ιδέες ντετερμινιστικού χάους, αυτοοργάνωσης και φράκταλ και η καταγραφή των αντίστοιχων διαδικασιών μάθησης. Τα ερευνητικά δεδομένα είναι ενθαρρυντικά για τη διδασκαλία μη γραμμικών δυναμικών συστημάτων και παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές, που μπορούν να αξιοποιηθούν σε μια ενδεχόμενη εισαγωγή μια τέτοιας θεματικής στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.

Λέξεις κλειδιά


Ντετερμινιστικό χάος, αυτοοργάνωση, φράκταλ, σύγχρονη φυσική, διαδικασίες μάθησης

Πλήρες Κείμενο:

PDF