Η επίδραση της επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών για τους εκπαιδευτικούς

Στυλιανός Σέργης, Γεώργιος Κουτρομάνος

Περίληψη


Η παρούσα έρευνα εξέτασε την επίδραση που είχε, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, η επιμόρφωση Α΄ και Β΄ επιπέδου στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), στη βελτίωση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων τους, στις στάσεις τους απέναντι στις ΤΠΕ καθώς επίσης στη χρήση αυτών για προσωπικούς και διδακτικούς σκοπούς. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με χρήση ερωτηματολογίου από 272 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί, γενικά, αξιολόγησαν θετικά την επίδραση της επιμόρφωσης ως προς τους προαναφερθέντες άξονες. Οι γνώσεις και δεξιότητες βελτιώθηκαν αλλά σε θέματα που αφορούν στις περιφερειακές μονάδες του υπολογιστή, στα βασικά προβλήματα λειτουργίας του και σε ζητήματα προστασίας του η βελτίωση ήταν μικρή. Οι στάσεις των εκπαιδευτικών ήταν θετικές έναντι της αντιλαμβανόμενης χρησιμότητας των ΤΠΕ και λιγότερο θετικές έναντι της αντιλαμβανόμενης ευκολίας χρήσης τους. Η χρήση των ΤΠΕ αυξήθηκε μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, αλλά αυτή ήταν περιορισμένη σε συγκεκριμένα προγράμματα. Τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να έχουν εφαρμογή στο σχεδιασμό μελλοντικών προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που προτίθενται να εντάξουν τις ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία.

Λέξεις κλειδιά


ΤΠΕ, Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, Α΄ και Β΄ επίπεδο επιμόρφωσης

Πλήρες Κείμενο:

PDF