Εμπειρίες μάθησης μέσα από διαδικτυακές συζητήσεις: Η αξιοποίηση του Edmodo στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Χαράλαμπος Ν. Μουζάκης, Σοφία Βάθη, Αγορίτσα Γόγουλου

Περίληψη


Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για το περιβάλλον του Edmodo και η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο αντιλήφθηκαν τις διεργασίες μάθησης μέσα από την αλληλεπίδραση στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Αντικείμενο μελέτης αποτέλεσε η συχνότητα και το είδος της αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, ενώ οι αντιλήψεις των εκπαιδευομένων μελετήθηκαν υπό το πρίσμα των προσεγγίσεων μάθησης και των εμπειριών μάθησης. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η παρατήρηση και ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου. Μέθοδοι περιγραφικής στατιστικής και συσχετίσεις αξιοποιήθηκαν για την ανάλυση των ποσοτικοποιημένων δεδομένων, ενώ η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων έγινε με βάση την φαινομενογραφική ερευνητική προσέγγιση. Στα αποτελέσματα της έρευνας περιγράφεται η συχνότητα και το είδος των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των συμμετεχόντων και αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευόμενοι προσεγγίζουν τη μαθησιακή διαδικασία και αντιλαμβάνονται τις εμπειρίες μάθησής τους μέσα από την αξιοποίηση του Edmodo.

Λέξεις κλειδιά


Ηλεκτρονική μάθηση, εκπαίδευση από απόσταση, διαδικτυακές συζητήσεις, Edmodo, εμπειρίες μάθησης

Πλήρες Κείμενο:

PDF