Ανάλυση εγχειριδίων βιολογίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Η περίπτωση της έννοιας της θρέψης φυτών και ζώων

Παναγιώτης Κ. Στασινάκης, Δημήτριος Κολιόπουλος

Περίληψη


Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται ηέννοια «Θρέψη», τα τελευταία 28 χρόνια, στα σχολικά εγχειρίδια Βιολογίας ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης. Η ανάλυση έγινε με τη χρήση προτύπου ταξινόμησης, ένα θεωρητικό πρότυποπου περιγράφεται από σύνολο χαρακτηριστικών τα οποία μπορούν να εμφανιστούν εν μέρειή συνολικά στα σχολικά εγχειρίδια κι έχει προκύψει από ομαδοποίηση συμπερασμάτων πουπροέρχονται από την ανάλυση της φύσης και των χαρακτηριστικών του διδακτικού μετα-σχηματισμού των Φυσικών Επιστημών (Κολιόπουλος, 2006). Το δείγμα της έρευνας αποτε-λείται από 13 (δεκατρία) σχολικά εγχειρίδια Βιολογίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (με η-μερομηνίες έκδοσης από το 1979 έως το 2007) και 7 (επτά) εργαστηριακούς οδηγούς, πουσυνοδεύουν συγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια (με ημερομηνίες έκδοσης από το 1998 έως το2007). Από τα αποτελέσματα της μελέτης διαπιστώνεται πως η παραδοσιακή αντίληψη γιατο περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων, ως προς την έννοια «Θρέψη», κυριαρχεί την τελευ-ταία 28ετία αν και στο νέο βιβλίο (έκδοσης 2007) της Α’ Γυμνασίου γίνεται μία προσπάθειανα μετατοπιστεί η δομή, το περιεχόμενο και η πρακτική σε περισσότερο καινοτομικές προ-σεγγίσεις.

Πλήρες Κείμενο:

PDF