Απόψεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την επιμόρφωσή τους για την ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία με το μεικτό μοντέλο μάθησης

Ευάγγελος Κελεσίδης, Ιωάννα Μανάφη, Γεώργιος Μπότσας

Περίληψη


Ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου ως επιμορφωτή των εκπαιδευτικών αναδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντικός στις απομακρυσμένες περιφέρειες που στερούνται επιμορφωτικών ευκαιριών, αλλά ταυτόχρονα επιβάλλει και την ανεύρεση νέων εναλλακτικών μορφών επιμόρφωσης για την υπέρβαση του εμποδίου των μεγάλων αποστάσεων. Η πλήρως εξ αποστάσεως επιμόρφωση ή το μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης με συνδυασμό διά ζώσης και εξ αποστάσεως, σύγχρονη και ασύγχρονη, τηλεκπαίδευση κερδίζουν συνεχώς έδαφος στο χώρο της εκπαίδευσης λόγω των πλεονεκτημάτων που παρουσιάζουν. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μεικτής μάθησης, που υλοποιείται το τρέχον σχολικό έτος για εκπαιδευτικούς δημοτικών σχολείων με ΕΑΕΠ (Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό́ Πρόγραμμα) σε θέματα αξιοποίησης των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας) στη διδασκαλία συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων, καθώς και τα πρώτα συμπεράσματα που προκύπτουν μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος.

Λέξεις κλειδιά


επιμόρφωση, σχολικός σύμβουλος, μεικτό μοντέλο, ΤΠΕ Εισαγωγή

Πλήρες Κείμενο:

PDF