Προσωπικότητα και ακαδημαϊκή επίδοση στο πλαίσιο της τεχνολογικά διαμεσολαβούμενης μάθησης

Παναγιώτα Αλτανοπούλου, Νικόλαος Τσέλιος

Περίληψη


Σε αυτό το άρθρο επιχειρείται μια πρώτη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας Big-Five σε σχέση με την ακαδημαϊκή επίδοση. Τα δύο χαρακτηριστικά που απαντώνται σε ένα σημαντικό αριθμό ερευνών και δείχνουν να σχετίζονται με παράγοντες ακαδημαϊκής επιτυχίας είναι η δεκτικότητα στην εμπειρία και η ευσυνειδησία. Αναφορικά με τη συσχέτιση της επίδοσης σε μαθήματα που βασίζονται στη χρήση Διαδικτύου φαίνεται ότι απαιτείται περισσότερο συστηματική διερεύνηση, ωστόσο αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο διερεύνησης που μπορεί να οδηγήσει σε χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με το σχεδιασμό δραστηριοτήτων, με την υποστήριξη των φοιτητών και με τις ομάδες συνεργασίας, ώστε να επιτευχθούν θετικά αποτελέσματα μάθησης.

Λέξεις κλειδιά


χαρακτηριστικά προσωπικότητας, Big-Five, ακαδημαϊκή επίδοση, Διαδίκτυο

Πλήρες Κείμενο:

PDF