Παραγωγή λόγου με χρήση συνεργατικών εργαλείων: Μια μελέτη στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ' Γυμνασίου

Κωνσταντίνα Δράκου, Αθανάσιος Τζιμογιάννης

Περίληψη


Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία μελέτη που αφορά στην ανάλυση της αλληλεπίδρασης, της ατομικής συνεισφοράς και των τρόπων συνεργασίας μαθητών Γ’ Γυμνασίου, κατά τη συνεργατική ανάπτυξη κειμένου μέσω του διαδικτυακού εργαλείου Google Docs, στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας. Παρουσιάζεται ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής παρέμβασης, η οποία περιλάμβανε μια ακολουθία δραστηριοτήτων συνεργατικής γραφής από δύο ομάδες μαθητών: α) μία πειραματική ομάδα με χρήση Google Docs και β) μία ομάδα ελέγχου με «πρόσωπο με πρόσωπο» συνεργασία. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν τις διαφορετικές πρακτικές και τα σχήματα ενεργειών που ακολούθησαν οι μαθητές, κατά τη δημιουργία του κοινού εγγράφου. Επίσης, έδειξαν ότι η συνεργατική γραφή με χρήση εργαλείων Web 2.0 μπορεί να είναι αποτελεσματική και να ενταχθεί στην εκπαιδευτική πρακτική του Γυμνασίου.

Λέξεις κλειδιά


ΤΠΕ και διδασκαλία της Γλώσσας, συνεργατική παραγωγή γραπτού λόγου, συνεργατική γραφή, Google Docs, Web 2.0

Πλήρες Κείμενο:

PDF