Εντάσεις που προκύπτουν κατά τη μετάβαση από την κυρίαρχη μαθησιακή πρακτική σε μια πρακτική Web 2.0: Μια συγκριτική ανάλυση δύο σχεδιαστικών κύκλων Wiki

Ηλίας Καρασαββίδης

Περίληψη


Σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η εμπειρική έρευνα έχει αναδείξει σειρά σημαντικών εμποδίων που δυσχεραίνουν την αξιοποίηση του προσφερόμενου από το Wiki μαθησιακού δυναμικού. Η παρούσα εργασία υιοθετεί τη Θεωρία της Δραστηριότητας (Activity Theory) για τη συγκριτική εξέταση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την υλοποίηση δύο κύκλων ενός διαχρονικού σχεδιαστικού πειράματος που περιλάμβανε τη χρήση Wiki σε ένα προπτυχιακό μάθημα. Η ανάλυση έδειξε ότι η χρήση διαφορετικών έργων Wiki οδήγησε στην εμφάνιση διαφορετικών ποιοτικά τύπων έντασης στους δύο κύκλους. Η εργασία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η προσθήκη ενός Wiki σε μια υφιστάμενη πρακτική μοιάζει να είναι προτιμότερη από την εισαγωγή μιας νέας πρακτικής διαμέσου του Wiki.

Λέξεις κλειδιά


Wiki, τριτοβάθμια εκπαίδευση, καινοτομία, αντιστάσεις, Θεωρία της Δραστηριότητας

Πλήρες Κείμενο:

PDF