Σύγχρονες τάσεις της εκπαιδευτικής έρευνας για τα πεδία της γενετικής και της βιοτεχνολογίας: Μια βιβλιογραφική επισκόπηση

Ακριβή Χρηστίδου, Πηνελόπη Παπαδοπούλου

Περίληψη


Η κατανόηση της σύγχρονης γενετικής και βιοτεχνολογίας αποτελεί βασικό στοιχείο του επιστημονικού γραμματισμού των μαθητών καθώς συμβάλλει στην ενσυνείδητη λήψη αποφάσεων για τη χρήση νέων βιολογικών τεχνολογιών. Σκοπός αυτής της βιβλιογραφικής επισκόπησης είναι η διερεύνηση των σύγχρονων τάσεων της εκπαιδευτικής έρευνας σε αυτά τα πεδία. Πραγματοποιήθηκε συλλογή δεδομένων (άρθρων) για τις αντιλήψεις μαθητών και εκπαιδευτικών στη γενετική και τη βιοτεχνολογία, τις διδακτικές παρεμβάσεις στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών και την επίδραση τους στην οικοδόμηση της γνώσης και στις αντιλήψεις των εκπαιδευομένων, καθώς και τη γενετική στα διδακτικά εγχειρίδια. Βρέθηκε ότι οι μαθητές διατηρούν εναλλακτικές αντιλήψεις κυρίως για τους γενετικούς μηχανισμούς, η βαθύτερη κατανόηση των βιοτεχνολογικών εφαρμογών ευνοεί τη θετική στάση και η ενίσχυση της παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου των εκπαιδευτικών με τη χρήση μοντέλων διδασκαλίας συμβάλλουν στην αποδοτικότερη μάθηση. Χρήσιμος θα ήταν ο προσανατολισμός της έρευνας στην αναβάθμιση των σχολικών βιβλίων και η επικοινωνία μεταξύ της εκπαιδευτικής έρευνας με τη σχολική πραγματικότητα.

Λέξεις κλειδιά


γενετική, βιοτεχνολογία, αντιλήψεις, διδακτική παρέμβαση, διδακτικά εγχειρίδια

Πλήρες Κείμενο:

PDF