Επιχειρηματολογούν οι Έλληνες έφηβοι μαθητές; Η περίπτωση κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων Βιοτεχνολογίας

Μάρθα Γεωργίου, Ευαγγελία Μαυρικάκη

Περίληψη


Η επιχειρηματολογία (argumentation) έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη την επιστημονική κοινότητα τα τελευταία χρόνια, καθώς θεωρείται ότι βρίσκεται στην καρδιά των Φυσικών Επιστημών. Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε η ικανότητα επιχειρηματολογίας Ελλήνων μαθητών ηλικίας 15-16 ετών γύρω από κοινωνικο-επιστημονικά ζητήματα (ΚΕΖ) από το πεδίο της Βιοτεχνολογίας. Οι μαθητές απάντησαν σε ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και η αξιολόγηση των απαντήσεών τους ως προς τη δομή των επιχειρημάτων έγινε με βάση το μοντέλο του Toulmin. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν αδυναμία των μαθητών να διατυπώνουν επιχειρήματα όταν εμπλέκονται σε ΚΕΖ Βιοτεχνολογίας. Η έρευνα αυτή αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την καταγραφή της ελληνικής πραγματικότητας και ταυτόχρονα ένα έναυσμα για μελλοντική διερεύνηση μεθόδων ενίσχυσης της επιχειρηματολογίας και ένταξής της στην σχολική τάξη της Βιολογίας και ευρύτερα των Φυσικών Επιστημών.

Λέξεις κλειδιά


επιχειρηματολογία, κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα, Βιοτεχνολογία, Βιολογία, Φυσικές Επιστήμες

Πλήρες Κείμενο:

PDF