Σύγχρονες ερευνητικές τάσεις και εκπαίδευση στις βιολογικές επιστήμες: Έρευνα και προσωπική επιστημολογία στις βιολογικές επιστήμες

Αναστάσιος Εμβαλωτής, Χαράλαμπος Σταμάτης, Ιωάννης Παυλίδης, Γεώργιος Ζαχαρής

Περίληψη


Σύγχρονες ερευνητικές τάσεις και εκπαίδευση στις βιολογικές επιστήμες: Έρευνα και προσωπική επιστημολογία στις βιολογικές επιστήμες

Πλήρες Κείμενο:

PDF