Παράγοντες που επιδρούν στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην ειδική αγωγή. Μια μελέτη περίπτωσης ειδικού σχολείου

Μαριάννα Παλιούρα, Ηλίας Καρασαββίδης, Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Περίληψη


Το παρόν άρθρο αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης που εξετάζει τους παράγοντες που εμποδίζουν αλλά και ευνοούν την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε ένα ειδικό σχολείο. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε με παρατήρηση και ημι-δομημένες συνεντεύξεις των ειδικών παιδαγωγών του ενός δημόσιου ειδικού σχολείου σε μεγάλη πόλη της Δυτικής Ελλάδας. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέγραψαν υψηλό βαθμό χρήσης των ΤΠΕ και θετικές στάσεις των ειδικών παιδαγωγών απέναντι στις ΤΠΕ. Ακόμη, βρέθηκε ότι οι υπάρχουσες γνώσεις και η αυξημένη αυτο-αποτελεσματικότητα των ειδικών παιδαγωγών επηρεάζουν θετικά τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους ενώ η έλλειψη επαρκούς διδακτικού χρόνου και ο υπάρχων τεχνολογικός εξοπλισμός του σχολείου φαίνεται να εμποδίζει την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο ειδικό σχολείο. Επιπλέον, ανασταλτικοί παράγοντες που βρέθηκαν είναι η έλλειψη χώρου, η ανομοιογένεια των τάξεων καθώς και η απουσία εναλλακτικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων.

Λέξεις κλειδιά


ειδικό σχολείο, παράγοντες, ενσωμάτωση ΤΠΕ

Πλήρες Κείμενο:

PDF