Στάσεις και απόψεις καθηγητών Φυσικής Αγωγής για τη χρήση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Μαρία Μαχαιρίδου, Παναγιώτης Αντωνίου

Περίληψη


Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των στάσεων και των απόψεων καθηγητών Φυσικής Αγωγής ως προς τη χρήση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί είχαν θετικές στάσεις για το ρόλο των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία ως εποπτικά μέσα υποστήριξης του μαθήματος, καθώς και για την ενσωμάτωσή τους στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης. Η ποιοτική ανάλυση των δεδομένων των ημι-δομημένων συνεντεύξεων που έγιναν έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί πρότειναν τρόπους χρήσης των ΤΠΕ, ως εποπτικά μέσα υποστήριξης των διδακτικών μεθόδων που χρησιμοποιούν ή/και για την ένταξη τους στη διδακτική της Φυσικής Αγωγής και διέκριναν δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών τους, την επικοινωνία στο χώρο της εκπαίδευσης γενικά και ειδικότερα της εκπαίδευσης από απόσταση. Οι επιφυλάξεις που διατύπωσαν αφορούσαν κυρίως την ανεπάρκεια της εκπαίδευσης των διδασκόντων για την αποτελεσματική τους χρήση, την ανεπάρκεια της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων και την πιθανότητα απομόνωσης των ανθρώπων στην περίπτωση υπέρμετρης χρήσης των ΤΠΕ.


Λέξεις κλειδιά


ΤΠΕ, στάσεις εκπαιδευτικών, απόψεις εκπαιδευτικών, Φυσική Αγωγή

Πλήρες Κείμενο:

PDF