Η αποτίμηση του FLE3 μέσα από την υλοποίηση ενός σεναρίου συνεργατικής μάθησης για τη Φυσική Αγωγή

Νικόλαος Αποστολάκης, Παναγιώτης Αντωνίου

Περίληψη


Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει την τεχνολογική και την παιδαγωγική ευχρηστία του ανοικτού λογισμικού συνεργατικής μάθησης υποστηριζόμενης από υπολογιστή FLE3 μέσα από τη χρήση της μαθησιακής στρατηγικής των έξι καπέλων της σκέψης. Στην έρευνα πήραν μέρος 12 καθηγητές Φυσικής Αγωγής που χρησιμοποίησαν το λογισμικό για δύο βδομάδες προκειμένου να αναπτύξουν μια ρουμπρίκα για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Από τα αποτελέσματα φαίνεται πώς το FLE3 χαρακτηρίζεται από τεχνολογική και παιδαγωγική ευχρηστία. Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής υποστηρίζουν πως σε μια ενδεχόμενη συνεργατική διδασκαλία τους με υποστήριξη υπολογιστή το FLE3, μπορεί να αποτελέσει το κατάλληλο εργαλείο. Τα έξι καπέλα της σκέψης βοήθησαν να ολοκληρωθεί με επιτυχία η εργασία που είχε ανατεθεί, αν και μειονέκτημα της εφαρμογής θεωρείται η απουσία εργαλείου έναρξης και λήξης της μαθησιακής στρατηγικής. Συμπερασματικά υποστηρίζεται πως ο συνδυασμός FLE3 και έξι καπέλων της σκέψης μπορεί να συνδράμει αποτελεσματικά στη ανάπτυξη συνεργατικών διδασκαλιών.

Λέξεις κλειδιά


συνεργατική μάθηση, υπολογιστές, FLE3

Πλήρες Κείμενο:

PDF