Ο ρόλος των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της τακτικής των αθλοπαιδιών στη Φυσική Αγωγή

Ιάκωβος Μαστρογιάννης, Παναγιώτης Αντωνίου

Περίληψη


Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη διδασκαλία της αμυντικής τακτικής στο βόλεϊ, σύμφωνα με το παιδαγωγικό μοντέλο της τεχνικής και της τακτικής προσέγγισης στη διδασκαλία των αθλοπαιδιών. Οι διδασκαλίες πραγματοποιήθηκαν σε σχολικές τάξεις και υποστηρίχθηκαν με ψηφιακή εφαρμογή σχεδιασμένη για την περίσταση. Στη μελέτη συμμετείχαν 64 αγόρια και 72 κορίτσια Β’ Γυμνασίου δημόσιων σχολείων της Μυτιλήνης. Υλοποιήθηκαν δύο 45λεπτες διδακτικές παρεμβάσεις, ενώ οι μαθητές συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο τακτικής της πετοσφαίρισης σε δοκιμασίες προελέγχου και μετελέγχου. Ενώ το ψηφιακό περιβάλλον δεν αναδείχθηκε ως επιδρών παράγοντας, καταγράφηκε στατιστικά σημαντική αύξηση στην υιοθέτηση των αποδεκτών αντιλήψεων τακτικής από τους μαθητές που συμμετείχαν στην εποικοδομητικού προσανατολισμού παρέμβαση. Επιβεβαιώθηκε ότι από μόνη της η αξιοποίηση των ΤΠΕ δεν επιφέρει βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα, αλλά θα πρέπει να συνοδεύεται από παιδαγωγικές αλλαγές. Η ενεργή γνωστική εμπλοκή των μαθητών στην οικοδόμηση της γνώσης τους αποτελεί αποτελεσματικότερη διδακτική στρατηγική για τη διδασκαλία της τακτικής σε σύγκριση με την τυπική διδασκαλία που αντιλαμβάνεται τη μάθηση ως μια παθητική και αναπαραγωγική διαδικασία.


Λέξεις κλειδιά


Φυσική Αγωγή, τεχνική/τακτική προσέγγιση, προαντιλήψεις, γνωστική σύγκρουση, ΤΠΕ

Πλήρες Κείμενο:

PDF