Η επίδραση των ψηφιακών συνεργατικών εφαρμογών στην ικανοποίηση και στις στάσεις μαθητών Λυκείου σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής

Ολυμπία Λαμπάκη, Παναγιώτης Αντωνίου, Εύα Παυλίδου, Αργύρης Κυρίδης

Περίληψη


Σκοπός της έρευνας ήταν η μελέτη της ικανοποίησης και των στάσεων των μαθητών/τριών απέναντι σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής (ΦΑ) που δημιούργησαν κατά κύριο λόγο οι ίδιοι οι μαθητές/τριες μαζί με την Καθηγήτρια ΦΑ (ΚΦΑ) και την ενσωμάτωση συνεργατικών εφαρμογών του διαδικτύου στο μάθημα. Συμμετείχαν συνολικά 166 μαθητές και μαθήτριες της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου, γηγενείς και μη, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι, για τα δύο σχολικά έτη, 2013-2014 και 2014-2015, κατά τα οποία πραγματοποιήθηκε η πιλοτική και η κύρια έρευνα αντίστοιχα. Για τον έλεγχο της ευχαρίστησης των συμμετεχόντων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο «ικανοποίησης από το μάθημα της ΦΑ» (2002), ενώ για την αξιολόγηση των στάσεων χρησιμοποιήθηκαν κλίμακες προσαρμοσμένες στις ανάγκες της παρούσας έρευνας, αφού προηγουμένως σταθμίστηκαν από προηγούμενους ερευνητές και δοκιμάστηκαν πιλοτικά σε άλλους μαθητές. Οι περισσότερες δραστηριότητες δημιουργήθηκαν από τους μαθητές/ήτριες με τη βοήθεια της ΚΦΑ και εφαρμόστηκαν στα δια ζώσης μαθήματα με την παράλληλη χρήση ιστολογίων τύπου wordpress και wikispaces. Στα τελικά προϊόντα συγκαταλέγονται κινητικά συνεργατικά και θεατρικά παιχνίδια, χοροί του κόσμου και αυτοσχέδια κινητικά δρώμενα. Για την ερμηνεία των ευρημάτων χρησιμοποιήθηκαν αναλύσεις διακύμανσης με πολλαπλές μετρήσεις και παραγοντικές αναλύσεις. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι οι μαθητές/τριες των πειραματικών ομάδων παρουσίασαν υψηλές επιδόσεις σε όλες τις κλίμακες του ερωτηματολογίων και στο συνολικό σκορ, σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου, οι οποίες συμμετείχαν στο μάθημα ΦΑ ακολουθώντας το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου.


Λέξεις κλειδιά


κινητικά παιχνίδια, χοροί, συνεργασία, επικοινωνία, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Πλήρες Κείμενο:

PDF