Στάσεις και πεποιθήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το περιεχόμενο και τη διδασκαλία της Φυσικής στο Δημοτικό Σχολείο

Γεώργιος Στύλος, Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης, Αναστάσιος Εμβαλωτής

Περίληψη


Η παρούσα εργασία παρουσιάζει αποτελέσματα ποιοτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων σχετικά με τις αντιλήψεις τους για το περιεχόμενο τη διδακτική μεθοδολογία και τις στάσεις τους για τη διδασκαλία της Φυσικής στο Δημοτικό Σχολείο. H ποιοτική ανάλυση καταδεικνύει ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών έχει θετικές στάσεις για το μάθημα και τη διδασκαλία της Φυσικής, ενώ είναι σημαντικός ο αριθμός των εκπαιδευτικών με ελλιπείς γνώσεις στο περιεχόμενο, τη διδακτική μεθοδολογία και τη δυνατότητα εκτέλεσης πειραμάτων.

Λέξεις κλειδιά


Στάσεις, πεποιθήσεις, διδασκαλία της Φυσικής, πείραμα

Πλήρες Κείμενο:

PDF