Ο επιχειρηματολογικός διάλογος στη δια ζώσης επικοινωνία και στη διαμεσολαβούμενη από υπολογιστή σύγχρονη επικοινωνία

Μαρία Χιώλου, Ζαχαρούλα Σμυρναίου

Περίληψη


Τα τελευταία χρόνια η επιχειρηματολογία (argumentation) έχει απασχολήσει αρκετά την εκπαιδευτική κοινότητα αναφορικά με τη σημασία της στην εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί σημαντική αρωγό στο εκπαιδευτικό έργο. Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε ο επιχειρηματολογικός διάλογος 15 ατόμων όπως αυτός αναπτύχθηκε σε δύο μορφές σύγχρονης επικοινωνίας, τη δια ζώσης και τη διαμεσολαβούμενη από υπολογιστή. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα συμμετείχαν σε επιχειρηματολογικούς διαλόγους στις δύο μορφές επικοινωνίας και τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν διαφορές και ομοιότητες ανάμεσά τους.


Λέξεις κλειδιά


επιχειρηματολογικός διάλογος, δια ζώσης επικοινωνία, σύγχρονη διαμεσολαβούμενη από υπολογιστή επιχειρηματολογία

Πλήρες Κείμενο:

PDF