Ο ρόλος των ΤΠΕ στις άτυπες πρακτικές γραμματισμού των εφήβων στα αγγλικά

Αναστασία Ροθώνη

Περίληψη


Με δεδομένη την εξέχουσα θέση που κατέχουν η αγγλική γλώσσα και οι ΤΠΕ στην Ελλάδα σήμερα τόσο σε επίσημα εκπαιδευτικά όσο και σε ανεπίσημα καθημερινά περιβάλλοντα, το παρόν άρθρο επιχειρεί να εξετάσει το συσχετισμό ανάμεσα στις καθημερινές πρακτικές γραμματισμού στην αγγλική γλώσσα και τις ΤΠΕ στην ζωή των Ελλήνων εφήβων. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσέγγισης του γραμματισμού, επιχειρείται μέσω εθνογραφικών μεθοδολογικών τεχνικών να διερευνηθούν οι καθημερινές πρακτικές γραμματισμού δεκαπέντε εφήβων στην Αθήνα εστιάζοντας στο ρόλο των ΤΠΕ ως μέσων πρακτικής γραμματισμού στην αγγλική γλώσσα. Τα ερευνητικά δεδομένα αντλήθηκαν από ημι-δομημένες συνεντεύξεις, σημειώσεις πεδίου και συλλογή κειμενικών τεκμηρίων. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι περισσότερες καθημερινές πρακτικές γραμματισμού των εφήβων στην αγγλική γλώσσα περιλαμβάνουν τη χρήση των ΤΠΕ καθώς και των πιο διαδραστικών εφαρμογών τους (π.χ. ηλεκτρονική γραπτή συνομιλία). Οι πρακτικές αυτές πραγματοποιούνται ολοένα συχνότερα σε διαδικτυακούς χώρους γραμματισμού και σχετίζονται με την ψυχαγωγία και τα νεανικά ενδιαφέροντά τους.


Λέξεις κλειδιά


άτυπος γραμματισμός, ΤΠΕ, αγγλικά, έφηβοι

Πλήρες Κείμενο:

PDF