Η εννοιολογική χαρτογράφηση ως εργαλείο αξιολόγησης γνώσεων κτηνοτρόφων

Γεώργιος Κ. Μπέλλος, Αντώνης Σακελλάριος, Ιωάννα Μπέλλου

Περίληψη


Η εννοιολογική χαρτογράφηση αποτελεί ένα σύγχρονο διδακτικό εργαλείο που ενισχύει την εποικοδομητική και νοηματοδοτημένη μάθηση. Ο εννοιολογικός χάρτης αξιοποιείται ως εργαλείο για διδασκαλία και αξιολόγηση σε πολλά γνωστικά αντικείμενα και βαθμίδες της εκπαίδευσης. Δεδομένα αξιοποίησης της εννοιολογικής χαρτογράφησης σε πλαίσια κατάρτισης ειδικών πληθυσμών, είναι ελάχιστα. Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της συνεισφοράς του εννοιολογικού χάρτη ως εργαλείου αξιολόγησης της γνώσης στην κατάρτιση κτηνοτρόφων. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν διδακτικές παρεμβάσεις σε νέους κτηνοτρόφους (n=134) σε τέσσερα θεματικά αντικείμενα. Στη συνέχεια τους ζητήθηκε να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατανόησης είτε ανοικτού τύπου είτε συμπληρώνοντας κενά πεδία και σχέσεις σε έντυπους προσχεδιασμένους εννοιολογικούς χάρτες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η διαφορά στην απόδοση των κτηνοτρόφων μεταξύ των διαφόρων θεμάτων και των δύο τρόπων αξιολόγησης δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Με βάση τα ευρήματα, η εργασία αναδεικνύει τη δυνατότητα αξιοποίησης του εννοιολογικού χάρτη ως εργαλείου αξιολόγησης, σε πληθυσμούς με χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά των εκπαιδευόμενων κτηνοτρόφων.


Λέξεις κλειδιά


Κατάρτιση κτηνοτρόφων, εννοιολογικός χάρτης, αξιολόγηση γνώσης

Πλήρες Κείμενο:

PDF