Ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι για την ανάπτυξη της χωρικής σκέψης παιδιών νηπιαγωγείου

Αλίκη Σιδερίδου, Αναστάσιος Μικρόπουλος

Περίληψη


Η εργασία παρουσιάζει τη σχεδίαση και πιλοτική αξιολόγηση ενός ψηφιακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού για την ανάπτυξη της χωρικής σκέψης παιδιών νηπιαγωγείου. Ο «θησαυρός του Σποτ» υλοποιήθηκε με βάση το μοντέλο LM – GM και περιλαμβάνει δραστηριότητες που στοχεύουν στην ανάπτυξη τεσσάρων δεξιοτήτων της χωρικής σκέψης. Οι δεξιότητες αφορούν στον προσανατολισμό στο χώρο, στην αναγνώριση γεωμετρικών σχημάτων, στο μετασχηματισμό και τη συμμετρία, τη διάταξη και τα μοτίβα. Η αξιολόγηση έγινε από ειδικούς χρήστες, οκτώ εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης. Αξιοποιήθηκε το εργαλείο «Immersive Experience Questionnaire» το οποίο περιλαμβάνει πέντε παράγοντες που αφορούν την εμπειρία του παίκτη, την γνωστική εμπλοκή, την συναισθηματική εμπλοκή, το διαχωρισμό από το περιβάλλον, τον έλεγχο και την πρόκληση. Τα αποτελέσματα της εμπειρικής μελέτης ήταν θετικά για τους παράγοντες της γνωστικής εμπλοκής, του ελέγχου, της πρόκλησης και της χωρικής σκέψης. Οι παράγοντες της συναισθηματικής εμπλοκής και του διαχωρισμού από το περιβάλλον έδωσαν ουδέτερα αποτελέσματα.

Λέξεις κλειδιά


ψηφιακό παιχνίδι, χωρική σκέψη, νηπιαγωγείο

Πλήρες Κείμενο:

PDF