Αντιλήψεις φοιτητών για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κινητών τηλεφώνων και ασύρματων δικτύων

Λεωνίδας Β. Γαβρίλας, Παναγιώτης Α. Γκόντας, Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης

Περίληψη


Οι έρευνες που σχετίζονται με τις αντιλήψεις για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων και των ασύρματων δικτύων είναι σχετικά λίγες, παρόλο που οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα και τα ασύρματα δίκτυα αποτελούν ορισμένες από τις πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας τις οποίες χρησιμοποιεί καθημερινά ο άνθρωπος. Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων φοιτητών για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που προέρχεται από κινητά τηλέφωνα και ασύρματα δίκτυα, καθώς και η εξέταση της επίδρασης των υπαρχόντων προγραμμάτων σπουδών των πανεπιστημιακών τμημάτων στα οποία φοιτούν. Στην μελέτη συμμετείχαν 619 φοιτητές από έξι διαφορετικά πανεπιστημιακά τμήματα. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ερωτηματολογίου κλειστού τύπου. Το συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι οι φοιτητές έχουν ιδιαίτερα ελλιπείς γνώσεις σε ζητήματα που σχετίζονται με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, και το πανεπιστημιακό τμήμα στο οποίο φοιτούν επιδρά σημαντικά στη διαμόρφωση των αντιλήψεων τους.


Λέξεις κλειδιά


αντιλήψεις, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, φοιτητές, κινητά τηλέφωνα, ασύρματα δίκτυα

Πλήρες Κείμενο:

PDF