Η διαδικτυακή εφαρμογή «Ελληνική Νοηματική Γλώσσα-1»: Θέματα σχεδίασης, κατασκευής και αξιολόγησης

Χρήστος Παναγιωτακόπουλος, Ανθή Καρατράντου, Κλήμης Άντζακας

Περίληψη


Η Νοηματική Γλώσσα χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ ακουόντων και Κωφών και χρησιμοποιεί νοήματα-λέξεις με βασικά δομικά στοιχεία τις χειρομορφές, περιοχές του προσώπου, του σώματος ή του χώρου και του προσανατολισμού των δακτύλων-παλάμης. Στη μελέτη αυτή περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής εφαρμογής “Ελληνική Νοηματική Γλώσσα - 1”, που προορίζεται για την εκμάθηση βασικών λέξεων-νοημάτων της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας από ένα ευρύ φάσμα χρηστών και συζητούνται τα αποτελέσματα αξιολόγησης της ευχρηστίας, της επίτευξης του σκοπού, της βελτίωσης επικοινωνίας και της χρησιμότητάς της. Φοιτητές, μελλοντικοί εκπαιδευτικοί, απάντησαν ερωτηματολόγιο το οποίο περιλάμβανε την κλίμακα ευχρηστίας SUS. Η τιμή της κλίμακας SUS υπολογίστηκε ίση με 84,29, τιμή που βρίσκεται στο αποδεκτό εύρος τιμών. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων έκρινε πως η εφαρμογή ανταποκρίνεται στους στόχους της, υποστηρίζει την βελτίωση της επικοινωνίας με την κοινότητα των Κωφών και είναι χρήσιμη σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές.


Λέξεις κλειδιά


Νοηματική γλώσσα, κλίμακα ευχρηστίας, λογισμικό

Πλήρες Κείμενο:

PDF