Ένα εκπαιδευτικό εικονικό περιβάλλον για την αρχιτεκτονική του υπολογιστή

Μαρία Εριάλντα Λούφη, Σημέλα Ιορδανίδου, Αναστάσιος Μικρόπουλος

Περίληψη


Τα εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα συνεισφέρουν στην κατανόηση αφηρημένων και δυσνόητων εννοιών. Η εργασία παρουσιάζει τη σχεδίαση, ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή ενός εικονικού περιβάλλοντος για την αρχιτεκτονική του υπολογιστή που απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση έγινε από 15 εκπαιδευτικούς Πληροφορικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι αφού χρησιμοποίησαν το περιβάλλον κατά τη διδασκαλία τους, εκτίμησαν τη λειτουργικότητα του μέσω του εργαλείου SUS και η δυνατότητα επίτευξης μάθησης, εμπλοκής και ευχρηστίας με το εργαλείο LOES-T. Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εμπειρικής μελέτης ήταν ενθαρρυντικά, καθώς οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι η παιδαγωγική αλληλεπίδραση με το εύχρηστο εικονικό περιβάλλον εμπλέκει τους μαθητές στη διδακτική πράξη και συμβάλλει σε θετικά μαθησιακά αποτελέσματα. 


Λέξεις κλειδιά


Εικονικό περιβάλλον, υλικό υπολογιστή, επικοινωνία συσκευών, μετάδοση δεδομένων, εμπλοκή, ευχρηστία, μαθησιακά αποτελέσματα

Πλήρες Κείμενο:

PDF