Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών σε συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης μέσω εμπλουτισμένων ρουμπρικών

Ουρανία Πετροπούλου, Μαριάνθη Βασιλικοπούλου, Συμεών Ρετάλης

Περίληψη


Οι εκπαιδευτικοί ολοένα και πιο συχνά σχεδιάζουν και εφαρμόζουν στην καθημερινή εκπαι-δευτική πρακτική πολύπλοκα διαδραστικά σενάρια μάθησης ακολουθώντας τυποποιημένεςσυνεργατικές στρατηγικές (π.χ. συναρμολόγηση (jigsaw), πυραμίδα (pyramid) κλπ). Η αποτε-λεσματική και αξιόπιστη αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών που εμπλέκονται σε σύνθετασυνεργατικά διαδικτυακά σενάρια μάθησης είναι ένα δύσκολο και πολύπλοκο θέμα. Αποτελεί,δε, ένα από τα σημαντικά σύγχρονα ζητήματα προβληματισμού και έρευνας της εκπαιδευτι-κής και ακαδημαϊκής κοινότητας. Η παρούσα εργασία σκοπεύει: α) να αναδείξει την προστι-θέμενη αξία μίας νέας προτεινόμενης τεχνικής, αυτής των «Εμπλουτισμένων Ρουμπρικών μεΔείκτες Ανάλυσης Αλληλεπίδρασης» και να παρουσιάσει την παιδαγωγική της αξία β) να δεί-ξει με ένα παράδειγμα πώς ο εκπαιδευτικός μπορεί να τις εφαρμόσει στην εκπαιδευτική πρα-κτική και γ) να παρουσιάσει μία πιλοτική έρευνα που είχε σκοπό να διερευνήσει το βαθμόαποδεκτικότητας και ευχρηστίας της προτεινόμενης τεχνικής από εκπαιδευτικούς.

Πλήρες Κείμενο:

PDF