Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα οπτικοποίησης αλγορίθμων: Μια επισκόπηση των τεχνικών και παιδαγωγικών χαρακτηριστικών

Ευριπίδης Βραχνός, Αθανάσιος Τζιμογιάννης

Περίληψη


Η κατανόηση και η χρήση των αλγοριθμικών δομών από αρχάριους στον προγραμματισμόαποτελεί μια ιδιαίτερα δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία. Τα τελευταία χρόνια έχουν ανα-πτυχθεί πολλά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα οπτικοποίησης αλγορίθμων, τα οποία έχουν ωςστόχο την ανάδειξη των βασικών αλγοριθμικών χαρακτηριστικών και την υποστήριξη μαθη-τών και φοιτητών, ώστε να οικοδομήσουν επαρκείς αναπαραστάσεις για τις αλγοριθμικές καιτις προγραμματιστικές δομές. Στην εργασία αυτή γίνεται μια επισκόπηση των σημαντικότε-ρων συστημάτων οπτικοποίησης που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Η μελέτη επικε-ντρώνεται στα τεχνικά και παιδαγωγικά χαρακτηριστικά τους, με στόχο την ανάδειξη τωνβασικών σχεδιαστικών αρχών που πρέπει να διέπουν ένα αποτελεσματικό σύστημα οπτικο-ποίησης αλγορίθμων για τη διδασκαλία των εισαγωγικών μαθημάτων στο προγραμματισμό.

Πλήρες Κείμενο:

PDF