Αντιλήψεις μελλοντικών εκπαιδευτικών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Παναγιώτης Α. Γκόντας, Λεωνίδας Β. Γαβρίλας, Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης

Περίληψη


Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον έχουν αποκτήσει θέματα σχετικά με το περιβάλλον και ειδικότερα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που εμφανίζονται ως η τεχνικά πιο αποτελεσματική λύση στο ενεργειακό πρόβλημα του πλανήτη. Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης του Τμήματος σπουδών στις ιδέες φοιτητών σε ζητήματα σχετικά με τις ήπιες μορφές ενέργειας και να παρουσιάσει πιθανές εναλλακτικές ιδέες τους στο συγκεκριμένο θέμα. Στη μελέτη συμμετείχαν 407 φοιτητές Τμήματος Φυσικής και Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου κλειστού τύπου. Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης αναδεικνύουν την ουσιαστική επίδραση του Τμήματος σπουδών σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και στη διαμόρφωση εναλλακτικών ιδεών.


Λέξεις κλειδιά


ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εναλλακτικές ιδέες, μελλοντικοί εκπαιδευτικοί, τμήμα σπουδών

Πλήρες Κείμενο:

PDF