Αξιολόγηση εκπαιδευτικής εφαρμογής για σχεδίαση και κατασκευή τυπωμένων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση

Ιορδάνης Κοσμίδης, Γεράσιμος Κέκκερης, Ηλίας Κίτσας

Περίληψη


Το 2000 επιχειρήθηκε μία παρέμβαση εκσυγχρονισμού της Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μέσω προμήθειας νέων λογισμικών για εκπαιδευτική χρήση και προσαρμογής υφιστάμενων λογισμικών της ελληνικής και διεθνούς αγοράς. Η παρούσα έρευνα, αφορά στην αξιολόγηση χρήσης Πολυμεσικής Εκπαιδευτικής Εφαρμογής (ΠΕΕ) για τη μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή τυπωμένων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Η έρευνα διενεργήθηκε με χρήση ερωτηματολογίου σχετικού με την ΠΕΕ και τη χρήση της. Συμμετείχαν 53 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων από Επαγγελματικά Λύκεια. Οι ερωτήσεις ομαδοποιήθηκαν σε εννέα άξονες αξιολόγησης. Κατά την ανάλυση διακύμανσης παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση των απαντήσεων ως προς το φύλο και ως προς την κατοχή θέσης ευθύνης των συμμετεχόντων. Η ανάλυση παραγόντων ως προς τους άξονες αξιολόγησης οδήγησε στην εξαγωγή δύο συνιστωσών, οι οποίες αφορούν αφενός στο κατά πόσο το εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάζεται κατάλληλα, καλύπτει και εξυπηρετεί τις ανάγκες της ομάδας χρηστών για την οποία αναπτύχθηκε, και αφετέρου στην απεικόνιση της αξιοπιστίας των παρεχόμενων πληροφοριών της ΠΕΕ, και τη δυνατότητα χρήσης τους από τους χρήστες. Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι η ΠΕΕ είναι εν γένει αποδεκτή ως εκπαιδευτικό εργαλείο, ωστόσο απαιτείται προετοιμασία των εκπαιδευτικών προκειμένου να ενσωματωθεί στην υπάρχουσα εκπαιδευτική διαδικασία.


Λέξεις κλειδιά


ΤΕΕ, Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Εκπαιδευτική Εφαρμογή, Τυπωμένα Κυκλώματα

Πλήρες Κείμενο:

PDF