Η ένταξη του διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία: απόψεις και πρακτικές εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Φιλίππια Γαλιατσάτου, Ιωάννα Βεκύρη

Περίληψη


Ο σκοπός της παρούσας ποιοτικής έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων και των πρακτικών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την εκπαιδευτική ένταξη του διαδραστικού πίνακα (ΔΠ). Η έρευνα συμβάλλει στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία, καθώς εστιάζει σε εκπαιδευτικούς που κάνουν χρήση του ΔΠ και μελετά τον τρόπο αξιοποίησής του. Πραγματοποιήθηκαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις με 13 εκπαιδευτικούς και παρατηρήσεις μίας διδασκαλίας στις τάξεις έξι εξ αυτών. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν τρόπους χρήσης του ΔΠ στην τάξη που αντιστοιχούν σε διαφορετικά επίπεδα αξιοποίησης των δυνατοτήτων του. Οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν θετικές απόψεις και περιέγραψαν αρκετά πλεονεκτήματα για τη χρήση του ΔΠ στη διδασκαλία και τη μάθηση, όπως την καλύτερη διαχείριση της τάξης, την εξοικονόμηση διδακτικού χρόνου, την αύξηση των κινήτρων συμμετοχής των μαθητών και την υποστήριξη διαφορετικών μαθησιακών στυλ. Ως σημαντικά μειονεκτήματα του ΔΠ αναφέρθηκαν το κόστος αγοράς και συντήρησής του και τεχνικές δυσκολίες στη λειτουργία του. Τα ευρήματα συμβάλλουν στην αποτίμηση της ένταξης του ΔΠ στα ελληνικά σχολεία και αναδεικνύουν τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών.

Λέξεις κλειδιά


διαδραστικός πίνακας, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, απόψεις δασκάλων, πρακτικές δασκάλων

Πλήρες Κείμενο:

PDF