Οι αναπαραστάσεις μαθηματικών αντικειμένων ως μέσο οικοδόμησης της μαθηματικής γνώσης: Τα συστήματα δυναμικής γεωμετρίας ως αναπαραστατικά εργαλεία

Σταυρούλα Πατσιομίτου, Αναστάσιος Εμβαλωτής

Περίληψη


Στην παρούσα εργασία μελετάται η έννοια της αναπαράστασης και του ρόλου της στη Διδα-κτική και την Ψυχολογία των Μαθηματικών. Παρουσιάζεται μια εκτενής επισκόπηση της σχε-τικής βιβλιογραφίας, επιχειρείται ο προσδιορισμός των όρων ‘αναπαράσταση’ και ‘συστήμα-τα αναπαράστασης’, καθώς και των όρων ‘εσωτερική’ και ‘εξωτερική αναπαράσταση’ σε μιαπροσπάθεια ανάδειξης της σημασίας τους στη σχετική επιστημονική συζήτηση. Τέλος συζη-τείται ο ρόλος των μικρόκοσμων και ειδικότερα των συστημάτων δυναμικής γεωμετρίας ωςεξωτερικών αναπαραστατικών συστημάτων-εργαλείων, για τη μελέτη της διδασκαλίας μα-θηματικών αντικειμένων.

Πλήρες Κείμενο:

PDF