Αναπτύσσοντας τις δεξιότητες κατανόησης στη δεύτερη/ξένη γλώσσα με την υποστήριξη των ΤΠΕ

Φρίντα Χαραλαμποπούλου

Περίληψη


Η έκθεση σε άφθονο γλωσσικό εισαγόμενο (σε μορφή προφορικού ή γραπτού λόγου) με τηνυποστήριξη κειμένων, ήχου, εικόνων και βίντεο, καθώς και η δυνατότητα συνδυασμού όλωντων παραπάνω μέσων για την πολυμορφική παρουσίαση του γλωσσικού υλικού έχει οριστείως αναγκαία συνθήκη για την Κατάκτηση της Δεύτερης Γλώσσας (Second Language Acquisition).Η πραγμάτωση της παραπάνω συνθήκης συνιστά το «δυνατό σημείο» των πολυμεσι-κών τεχνολογιών. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων κατανόησης στη δεύτερη/ξένη γλώσσα ευνο-είται ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Υποβοηθούμενης από την Τεχνολογία Εκμάθησης της ΞένηςΓλώσσας και αναδεικνύει τις πολλαπλές δυνατότητες του ηλεκτρονικού μέσου, το οποίο υπο-στηρίζει και επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό των γλωσσικών δεδομένων.Το παρόν άρθρο πραγματεύεται τρόπους αξιοποίησης των δυνατοτήτων που παρέχουν οιΤεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας γενικά -και οι πολυμεσικές τεχνολογίεςειδικότερα- προκειμένου να βοηθηθεί ο σπουδαστής της ξένης γλώσσας στην ανάπτυξη τωνπροσληπτικών δεξιοτήτων στη γλώσσα-στόχο, στην ικανότητα, δηλαδή, να κατανοεί τογλωσσικό εισαγόμενο σε επίπεδο προφορικού και γραπτού λόγου.

Πλήρες Κείμενο:

PDF