Καλώς ήλθατε

Το Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση (Educational Approaches to viRtual reality TecHnologies, EARTH lab) θεσμοθετήθηκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις 15 Δεκεμβρίου 2000 με το Προεδρικό Διάταγμα 330.
Σκοπός του είναι η προώθηση της επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση.
Η προσέγγιση και η στελέχωση του εργαστηρίου είναι διεπιστημονική.
Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής Πληροφορικής στην Εκπαίδευση με Έμφαση τις Εικονικές Πραγματικότητες στη Διδασκαλία.

Οι στόχοι του Εργαστηρίου Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση συνοψίζονται στα εξής:

 • Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στο επιστημονικό πεδίο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
 • Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα της εικονικής πραγματικότητας στην εκπαίδευση
 • Σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού λογισμικού
 • Συνεισφορά στην εκπαίδευση και κατάρτιση

Η αποστολή του εργαστηρίου, συνοψίζεται στα εξής:

A. Mελέτη της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα:

 • παραγωγή έγκυρου, αξιόπιστου και αντικειμενικού επιστημονικού λόγου στο πεδίο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
 • θεωρητική και πρακτική κατάρτιση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στο παραπάνω πεδίο
 • επιστημονική έρευνα και προώθηση συστημάτων εκπαιδευτικής τεχνολογίας, καθώς και παιδαγωγικών και ψυχολογικών θεωρητικών προσεγγίσεων για την εισαγωγή τους στη εκπαιδευτική διαδικασία
 • σχεδίαση, ανάπτυξη, διάχυση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού κυρίως με τη μορφή εκπαιδευτικού λογισμικού και ιδιαίτερα με χρήση των τεχνολογιών της Εικονικής Πραγματικότητας, των Διαλογικών Πολυμέσων και των Δικτύων.
 • δημιουργία προδιαγραφών για εκπαιδευτικά συστήματα Εικονικής Πραγματικότητας σε επίπεδο υλικού και λογισμικού, καθώς και μελέτες εργονομίας σχετικά με τα παραπάνω και γενικότερα εκπαιδευτικών εργαστηρίων με βάση ψυχοπαιδαγωγικές και τεχνικές προτάσεις
 • μελέτη των κάθε είδους επιδράσεων των εκπαιδευτικών συστημάτων Εικονικής Πραγματικότητας σε μαθητές, τόσο σε επίπεδο λογισμικού, όσο και υλικού
 • παροχή υπηρεσιών προς τρίτους με διαπροσωπική επικοινωνία ή από απόσταση.


Β. Συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα που έχουν συναφείς στόχους.

Γ. Οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, γενικότερα συναντήσεων και εκδηλώσεων με έλληνες και ξένους ειδικούς καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.