Περί συστατικών επιστολών

Η συστατική επιστολή αποτελεί ένα σημαντικό έγγραφο με πληροφορίες για το άτομο στο οποίο αναφέρεται. Στόχος της είναι να ενισχύσει τη θέση του/της ως υποψήφιου/ας σε κάποιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ή στην αναζήτηση κάποιας θέσης εργασίας. Είναι επομένως προφανές ότι Read More …